Ładowanie . . .


Sprawy pracownicze

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych. W zakresie prawa pracy udzielamy doraźnych porad prawnych, m.in. związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz przygotowujemy i opiniujemy dokumenty takie jak:

  • projekty umów o pracę,
  • projekty kontraktów menedżerskich,
  • projekty umów z członkami organów spółek,
  • projekty umów dotyczących zakazu działalności konkurencyjnej,
  • projekty umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Podejmujemy się reprezentacji interesów pracowników w sporze z pracodawcą, zarówno na etapie przedsądowym - negocjując warunki ugody z pracodawcą, jak i na etapie postępowania przed sądem pracy, m.in. w sprawach:

  • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy oraz przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
  • o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia,
  • odwołań od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (zwolnienia dyscyplinarne),
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (dyskryminacja),
  • odszkodowanie z tytułu stosowania wobec pracownika mobbingu.

NASZE AKTUALNOŚCI

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...