Ładowanie . . .


Aktualności

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

2018-02-07

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia z art. 63a kodeksu wykroczeń.

Przedmiotem ochrony zawartej w art. 63a kw jest porządek publiczny, rozumiany jako estetyka miejsca publicznego (ochrona miejsca publicznego przed oszpeceniem plakatami, afiszami, ogłoszeniami i temu podobnych), jak również jako prawo do dysponowania miejscem publicznym, przysługujące podmiotowi nim zarządzającemu. Trudno uznać zatem, by kilkunastominutowe eksponowanie transparentu z napisem „Obronimy demokrację ! Defend democracy !, a więc napisem, który w swoje treści nie tylko nie godził w dobra chronione prawem, ale odnosił się do jednej z podstawowej wartości, jaką jest demokracja, naruszało porządek publiczny, objęty ochroną art. 63a kw.

Nie sposób również nie zauważyć, iż  w dobie powszechnego funkcjonowania mediów, w tym społecznościowych, publiczne i spontaniczne manifestowanie swoich przekonań, poglądów stało się nie tylko naturalną i szybką formą reagowania na zmieniającą się rzeczywistość, lecz wręcz zaczęło być swoistego rodzaju „potrzebą społeczną”, urzeczywistniającą udział społeczeństwa w życiu publicznym i realizację przysługującego im na mocy art. 54 Konstytucji RP prawa do wolności wyrażania własnych poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. W takich też kategoriach należy postrzegać zarzucane XX zachowanie. 

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 kw odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, przy czym, jak zauważa m.in. Tomasz Grzegorczyk „Ustawodawca penalizuje, także w prawie wykroczeń, z założenia jedynie zachowania mające ujemny ładunek społeczny, ale czyni to ogólnie i in abstracto. Jeżeli zatem uwzględni się tu ratio legis danej normy karnej i przedmiot ochrony danego przepisu, to może in concreto okazać się, że określone zachowanie, z uwagi na okoliczności, w jakich nastąpiło, albo nie godzi bynajmniej w ów chroniony przepisem przedmiot, a więc nie może też być społecznie szkodliwe, albo godząc w niego jest jednak, z uwagi na te okoliczności, pozbawione  owej szkodliwości”. W orzecznictwie ugruntowane jest przy tym stanowisko, iż norma prawna w zestawieniu ze stanem faktycznym, który w wyniku subsumcji ją wyczerpuje, nie może być wykorzystywana instrumentalnie, bez badania społecznej szkodliwości określonego działania lub zaniechania, stanowiącego formalnie czyn zabroniony, stąd też dopuszcza się w konkretnych przypadkach całkowity brak społecznej szkodliwości ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2000 r.,WKN45/99,OSNKW ROK 2000,nr 5-6,poz.47, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1997 r,III KRN 222/96 Prok. i Prawo rok 1998,nr4, poz.18,s.12.),skutkujący stwierdzeniem, że czyn nie wyczerpał znamienia materialnego wykroczenia.

wszystkie aktualności   

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...